Friday, February 10, 2017

Shadrinsk. Today, training was held!Foto: Semen Zakharov