Monday, February 20, 2017

Championship of the Krasnoyarsk region 02.23.2017. Shushenskoe Stadium "UROGAY".